Terms & Conditions
 
1. ขั้นตอนรับสิทธิ์ ทดลองนอนฟรี 20 คืน
     1.1 ลงทะเบียนในแบบฟอร์มเพื่อขอทดลองเอาที่นอนไปทดลองที่บ้าน
     1.2 รอรับการติดต่อจากทีมขายของแบรนด์ เรื่องรายละเอียดสินค้าทดลอง ที่อยู่จัดส่ง ระยะเวลาทดลอง รายละเอียดการส่งคืนสินค้าเมื่อครบกำหนดทดลอง
2. ขั้นตอนการรับสินค้าทดลอง
     2.1 วันส่งมอบสินค้าทดลอง ท่านต้องเซ็นต์รับสินค้าในแบบฟอร์มรับสินค้าที่บริษัทกำหนด
     2.2 จากนั้นท่านและผู้ขนส่งของแบรนด์ต้องตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้าที่ได้รับหลังจากติดตั้ง โดยเช็คว่าไม่มีรอยฉีกขาด สิ่งสกปรกบนที่นอน โดยถ่ายเป็นวิดีโอหรือภาพถ่าย ณ วันจัดส่ง ส่งวิดีโอ/ภาพถ่ายมาที่ช่องทางแชท LINE: @restierthailand ภายใน 1-2 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้า
3. การขนส่ง ติดตั้ง และ ถอดถอน
     บริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการขนส่งและติดตั้งสินค้าให้แก่ลูกค้าเมื่อเริ่มการทดลองสินค้า และถอดถอนสินค้ากลับคืนเมื่อสิ้นสุดการทดลองสินค้า
4. การใช้สินค้าทดลอง
     ทดลองใช้ ดูแล และเก็บรักษาสินค้า ด้วยความระมัดระวัง ไม่ให้เกิดความสูญหาย ปนเปื้อน หรือเสียหายอย่างใดๆ ต่อตัวสินค้าทั้งภายในและภายนอก
5. การส่งคืนสินค้า
     5.1 หลังการทดลองสินค้าสิ้นสุดลงและลูกค้าไม่ประสงค์จะซื้อสินค้าจากบริษัท ให้ลูกค้าแจ้งแก่บริษัทภายใน 3 วัน นับจากวันที่ครบกำหนด โดยลูกค้าตกลงจะคืนสินค้าให้แก่บริษัทในสภาพเดียวกับที่ตนได้รับไปจากบริษัททุกประการ
     5.2 กรณีสินค้าที่บริษัทได้รับคืนมีสภาพแตกต่างไปจากที่บริษัทส่งมอบให้แก่ลูกค้า บริษัทอาจพิจารณารับคืนสินค้าไว้ และเรียกให้ลูกค้าชำระค่าใช้จ่ายเพื่อการซ่อมแซม ปรับปรุง หรือ ทำความสะอาดสินค้า ให้กลับสู่สภาพเดิม ภายใน 15 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับคืนสินค้า
6.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
 
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  and